ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Animal BodyBalance

 

1. Definities

 • Animal BodyBalance: Animal BodyBalance, gevestigd te (1871) Schoorl aan de  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70733279;

 • Opdrachtgever: persoon die Animal BodyBalance opdracht geeft tot het verrichten van een behandeling ten behoeve van zijn of haar dier;

 • Opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Animal BodyBalance en opdrachtgever tot het verrichten van behandelingen en/of het geven van adviezen;

 • De algemene voorwaarden: de onderhavige door Animal BodyBalance gebruikte algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Animal BodyBalance en opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de aanvang van de werkzaamheden, aanvaardt opdrachtgever de algemene voorwaarden en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere bevestiging nodig is.

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In het geval dat wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 4. In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

 

3. Inhoud en uitvoering overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Animal BodyBalance een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Animal BodyBalance feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

 2. Animal BodyBalance heeft op grond van de overeenkomst een inspanningsverbintenis tot het leveren van een behandeling en/of advies (‘de behandeling’).

 3. Animal BodyBalance voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht, maar garandeert nimmer een resultaat.

 4. Animal BodyBalance stelt geen diagnoses en iedere behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

 

4. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verstrekt tijdig en voor aanvang van de behandeling alle informatie waarvan Animal BodyBalance aangeeft dat dit noodzakelijk is of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, waaronder besmettelijke ziektes bij het dier of een bijtend of trappend dier. Bij een bijtrisico kan Animal BodyBalance opdrachtgever verplichten om het dier een muilkorf te laten dragen.

 2. Opdrachtgever is verplicht de ruimte waar de behandeling gaat plaatsvinden zo schoon mogelijk ter beschikking te stellen en ervoor te zorgen dat het dier droog en schoon is.

 3. In het kader van een zorgvuldige behandeling overhandigt opdrachtgever op verzoek van Animal BodyBalance een eventueel onderzoeksrapport van de dierenarts.

 4. Bij het niet of niet tijdig nakomen van voorgaande verplichtingen, heeft Animal BodyBalance het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

5. Betaling

 1. Animal BodyBalance stelt het in rekening te brengen bedrag voor de behandeling en reiskosten vast volgens de tarieven zoals genoemd op de website.

 2. Betaling dient contant of per pin te geschieden direct na de verrichting van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Voor niet direct gedane betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

 4. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen is Animal BodyBalance gerechtigd de voorgenomen behandeling bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Indien Animal BodyBalance tijdens de behandeling constateert dat het dier kampt met complicaties of klachten waar Animal BodyBalance van mening is dat een dierenarts zorg zou moeten verlenen, kan zij de behandeling te allen tijde staken, zonder dat daardoor de opdrachtgever is ontslagen van zijn verplichting van betaling, voor zover die heeft plaatsgevonden.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. Animal BodyBalance is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die verband houdt met de uitvoering door Animal BodyBalance van de overeenkomst, behoudens het geval waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Animal Body Balance. Vergoeding van indirecte schade, waaronder iedere vorm van gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.

 2. Voor zover Animal BodyBalance op enige wijze aansprakelijk zal zijn dan is dit te allen tijde beperkt tot de hoogte van het laatst gefactureerde bedrag. In het geval dit bedrag hoger is dan € 500,-, is de aansprakelijkheid in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot dat bedrag.

 3. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking, is de aansprakelijkheid van Animal BodyBalance in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Animal BodyBalance tegen aansprakelijkheid.

 4. De overeenkomst laat de risicoaansprakelijkheid van opdrachtgever voor door het dier aangerichte schade in de zin van artikel 6:179 BW onverlet.

 

7. Slotbepalingen

 1. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de behandeling.

 2. De rechtsverhouding tussen AnimalBodyBalance en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

 3. Alle geschillen tussen Animal BodyBalance en opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Animal BodyBalance